Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Info

Aktuality a najbližšie podujatia v regióne

pozvánka GM

Maliar a grafik Július Sándy (1827 Tállya - 1894 Budapešt) už ako mladý začal študovať u viedenského maliara Hammerleina a v rokoch 1847-1848 pokračoval na Akadémii výtvarných umení v Mníchove. Po porážke revolúcie 1848/49 bol degradovaný z postu delostreleckého poručíka a rakúska vláda ho poslala na tri roky do Lombardie. Neskôr žil prevažne vo Viedni, ale často sa zdržiaval aj v Uhorsku. S regiónom Gemer-Malohont ho spájali okrem iného aj rodinné väzby. V roku 1862 sa v Rimavskej Sobote oženil s Paulinou Jánosdeák, ktorá bola z matkinej strany príbuznou sochára Štefana Ferenczyho. V príbuzenskom vzťahu bol aj s básnikom Mihályom Tompom, ktorý bol krstným otcom jeho manželky. Július Sándy bol tiež otcom známeho uhorského architekta Júliusa Sándyho (1868 - 1953), ktorý bol autorom mnohých stavebných realizácií aj na území dnešného Slovenska a medzi inými navrhol Ferenczyho kryptu na boku reformovaného kostola v Rimavskej Sobote.

Sándyho rodina sa v roku 1863 presťahovala do Košíc, kde sa stal učiteľom kreslenia na gymnáziu. V roku 1866 už učil kreslenie na evanjelickom lýceu v Prešove. Od roku 1870 do 1891 pôsobil ako učiteľ kreslenia na gymnáziu v Budapešti.

Vo svojej tvorbe sa venoval najmä krajinomaľbe a portrétom, v intenciách biedermeieru a dobového romantizmu. Od roku 1859 jeho diela figurovali na výstavách v MűegyletMűcsarnok v Budapešti. V 60. rokoch 19. storočia sa niekoľko jeho ilustrácií objavilo v periodiku Vasárnapi Újság. Július Sándy bol svojimi dielami početne zastúpený aj na pamätnej Umelecko-archeologickej výstave Gemerskej župy v roku 1882, od ktorej sa datuje vznik dnešného Gemersko-malohontského múzea. Niekoľko diel z tejto výstavy sa neskôr dostalo do zbierkového fondu múzea a vytvorilo tak základ pre budovanie fondu výtvarného umenia. Sándyho meno tiež figuruje v zozname účastníkov XII. Zasadnutia uhorských lekárov a prírodovedcov, ktoré sa uskutočnilo v roku 1867 v Rimavskej Sobote.

Dodnes sa nám zachovalo len torzo Sándyho tvorby. Veľká časť diel bola zničená pri bombardovaní Budapešti počas druhej svetovej vojny, kedy dôsledkom výbuchu zápalnej bomby zanikol jeho ateliér a byt na ulici Ferenca Toldyho. Jeho pozostalosť dovtedy spravovali manželka Paulina Jánosdeák (zomrela v roku 1945 vo veku 102 rokov), syn architekt Július Sándy a dcéra Eleonóra Sándy, ktorá bola vydatá za uhorského ministra obchodu Lajosa Hegyeshalmiho. Dnes sa zvyšky jeho pozostalosti nachádzajú v rukách ďalších rodinných príslušníkov žijúcich v Budapešti, medzi nimi aj Sándyho pravnuka, známeho výtvarníka a národného umelca Tamása Konoka. Július Sándy ešte počas života daroval niekoľko diel múzeám na území dnešného Slovenska a tak je jeho tvorba zastúpená v zbierkach Východoslovenského múzea v Košiciach, Podtatranského múzea v Poprade, Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši a Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote.

Na výstave budú môcť návštevníci vidieť vzácnu kolekciu diel Júliusa Sándyho, ktorá je v takejto podobe vystavená vôbec po prvý krát. Nájdeme tu unikátne pohľady do interiéru jaskyne Aggtelek, zobrazenia hornouhorskej krajiny, figurálne kompozície s ľudovými krojmi z  Pohronia a Zacharoviec, veľké množstvo portrétov, najmä rodinných príslušníkov maliara, ale tiež portrét rómskeho primáša Mártona Dombiho alebo portrét grófa Ladislava Telekyho.

Výstava vzniká v spolupráci s príbuznými maliara z Budapešti. Diela na výstavu zapožičali aj Východoslovenské múzeum v Košiciach, Podtatranské múzeum v Poprade a Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.

Autor tlačovej správy: Mgr. Angelika Kolár (historička umenia GMM)

 

 

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

Mikroregión Teplý Vrch – združenie obcí so sídlom Teplý Vrch 80, 980 23  Teplý Vrch,

vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie pracovného miesta:

                                manažér Mikroregiónu Teplý Vrch

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • minimálne úplné stredné odborné vzdelanie

Ďalšie požiadavky:

 • organizačné schopnosti, komunikačné zručnosti, flexibilita, spoľahlivosť, samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť, analytické myslenie 
 • skúsenosti v oblasti rozvoja vidieka
 • skúsenosti s písaním projektov a žiadostí o dotácie
 • počítačová gramotnosť (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, práca s internetom, Outlook, dopĺňanie web stránky)
 • prax v oblasti účtovníctva vítaná
 • vodičský preukaz skupiny B vítaný
 • preukaz ZŤP, so zníženou pracovnou schopnosťou (čiastočne invalidný alebo plne invalidný) - z dôvodu štatútu chránenej dielne - vítaný

Miesto výkonu práce:

 • z časti Mikroregión Teplý Vrch, Teplý Vrch 80, 980 23  Teplý vrch
 • z časti domáca práca

Pracovnoprávny pomer: pracovný pomer

Úväzok:

 • polovičný úväzok - v prípade ZŤP
 • štvrtinový úväzok - v prípade bez ZŤP

Ponúkaný plat:

 • 220 € (hrubý príjem) v prípade ZŤP
 • 110 € (hrubý príjem) v prípade bez ZŤP

Termín nástupu: 1.1.2017

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – overená fotokópia,
 • iné doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval,
 • úspešný uchádzač bude povinný do 10 dní predložiť Výpis z registra trestov - nie starší ako 2 mesiace,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
 1. spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 2. ovládaní štátneho jazyka,
 3. zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, ak si ju vyžaduje osobitný predpis,
 4. tom, že uchádzač je občan Slovenskej republiky, občan iného členského štátu Európskej únie, občan štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a občan Švajčiarskej konfederácie,
 5. pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti, diplome a v profesijnom životopise.

 

Uchádzači zašlú písomné žiadosti spolu s úradne overenými fotokópiami dokladov v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – neotvárať“ najneskôr do 15.12.2016 na adresu: Mikroregión Teplý Vrch – združenie obcí, 980 23  Teplý Vrch. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke.

            Kontaktný telefón: 0903 552 324 – predseda Mikroregiónu Teplý Vrch. Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne.

                   Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania.

 

V Teplom Vrchu dňa 26.11.2016                                                    

                                                                                                              Tibor Csúr

                                                                                                          predseda MRTV

 

 

založenie akadémie

30. novembra 2016 o 13.00 hodine sa v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote uskutoční slávnostné odhalenie zreštaurovaného reliéfu gemerského rodáka Barnabása Hollóa (1865 – 1917) "Založenie akadémie vied 3. novembra 1825". Slávnostné odhalenie sa uskutoční pod záštitou veľvyslankyne Maďarska na Slovensku Évy Czimbalmosné Molnár. Podujatie sa koná pri príležitosti 225. výročia narodenia grófa Štefana Széchenyiho v rámci pamätného Széchenyiho roku 2016. Na podujatí vystúpi hrou na tárogató pani Éva Delényi z Budapešti, príbuzná Barnabása Hollóa.

Vzácne sochárske dielo gemerského rodáka Barnabása Hollóa (1865 – 1917) získalo Gemersko-malohontské múzeum v roku 1918 kúpou od vdovy po autorovi. Ide o veľkorozmerný (445 x 193 cm) sadrový model reliéfu Založenie akadémie vied 3. novembra 1825, podľa ktorého bol v roku 1893 vyhotovený bronzový odliatok, osadený na bočnej fasáde sídla akadémie vied v Budapešti, kde sa nachádza dodnes.

Barnabás Holló sa narodil v roku 1865 v obci Alsó-Hangony (dnes Hangony, Maďarsko) a od roku 1876 študoval na Zjednotenom protestantskom gymnáziu v Rimavskej Sobote. Neskôr sa dostal na Umelecko-priemyselnú akadémiu v Budapešti a v rokoch 1889-1892 ďalej študoval u významného uhorského sochára Alojza Stróbla (1856 - 1926). Už ako mladý, nádejný sochár sa v roku 1891 dostal k významnej zákazke - vytvoriť reliéf znázorňujúci založenie akadémie vied, teda zachytiť scénu, keď Štefan Széchenyi (1791 - 1860) na zasadnutí Uhorského snemu v Prešporku dňa 3. novembra 1825, svojou štedrou donáciou položil základ vzniku celouhorskej vedeckej inštitúcie. Reliéf je tvorený kompozíciou sedemnástich postáv, z ktorých sú pre región Gemera-Malohontu významní najmä Štefan Máriássy (1753 - 1830), ktorý bol na zasadnutí prítomný ako delegát župy Gemer a gróf Juraj Andrássy (1797 - 1872), vtedajší delegát Turnianskej župy, ktorý sa do histórie zapísal ako hlavný župan Gemera-Malohontu v rokoch 1838 - 1844.

Originálny sadrový model reliéfu vytvoril Holló už v roku 1891. Po jeho smrti bol vystavený aj na retrospektívnej výstave venovanej umelcom zosnulým v roku 1917, organizovanej Spoločnosťou výtvarných umelcov v priestoroch Múzea krásnych umení v Budapešti. Po skončení výstavy bolo dielo prevezené do vtedajšieho Gemerského župného múzea v Rimavskej Sobote, ktoré ho zakúpilo od vdovy po Barnabásovi Holló za 3 000 korún. Roky nasledujúce po prvej svetovej vojne však nepriali osadeniu a inštalácii diela takéhoto formátu a preto až do roku 1930 ležalo rozobraté a uložené v bedniach, v ktorých ho priviezli. Po rozbalení sa zistilo, že je dielo značne poškodené a vyžaduje reštaurovanie. Vedením reštaurátorských prác poverili miestneho výtvarníka Eugena Makovitsa (1896 - 1967) a v priebehu júla 1930, už zreštaurovaný reliéf, osadili vo výstavných priestoroch múzea. Tu sa nachádzal až do roku 1975, kedy počas rekonštrukcie múzea bol demontovaný a  opäť rozobratý na niekoľko častí. Pre jeho havarijný stav ho ďalej nebolo možné prezentovať verejnosti.

V rokoch 2012 - 2016 prebehlo komplexné reštaurovanie diela v troch etapách. Autorom reštaurátorských prác bol RESTAURO ATELIER s.r.o. pod vedením Mgr. art. Štefana Siváňa. Financovanie prvej etapy bolo zabezpečené zo zdrojov Maďarského národného kultúrneho fondu (NKA - Nemzeti Kulturális Alap) v rámci podpory projektov zo zahraničia v roku 2012. Druhá etapa bola realizovaná až v roku 2015 s finančnou podporou z dotačného systému Ministerstva kultúry SR a tretiu, záverečnú etapu bolo možné vykonať vďaka finančnej podpore zriaďovateľa múzea Banskobystrického samosprávneho kraja.

Autor tlačovej správy: Mgr. Angelika Kolár (historička umenia GMM)

navstevnici

9. novembra 2016 o 13.00 hodine sa v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote uskutoční vernisáž výstavy „Návštevníci kŕmidiel“. Výstava predstaví 21 najčastejších návštevníkov vtáčích kŕmidiel v našom regióne a hravou formou ukáže, ako a čím prikrmovať v zime vtáky. Návštevníci si ju budú môcť pozrieť do 31. decembra 2016.

            Výstava predstaví 21 najčastejších návštevníkov vtáčích kŕmidiel regiónu Gemer-Malohont prostredníctvom krátkych textov, fotografií Ing. Maroša Detka a dermoplastických preparátov Medzi inými druhmi tu uvidíte asi najznámejšieho návštevníka kŕmidiel - sýkorku veľkú a zistíte, ako rozoznať samčeka od samičky. Nájdete tu aj nášho jediného spevavca, ktorý dokáže šplhať po kôre stromu hlavou dole - brhlíka a zistíte tiež, ktorý náš vtáčik dokáže stiskom zobáka rozdrviť kôstku čerešne.

Hravou formou ukážeme ako a čím prikrmovať v zime vtáky, aby sme im uľahčili prežitie v období nedostatku potravy a hlavne im neublížili. Budete môcť vidieť, ovoňať, ochutnať rôzne druhy krmív pre zimujúce vtáky. Výstava predstaví aj rôzne typy jednoduchých aj zložitejších kŕmidiel a dúfame, že Vás inšpiruje k tomu, aby ste si jedno doma vyrobili.

Súčasťou výstavy je aj videoprezentácia, ktorá priblíži život na kŕmidle. V záverečnej časti výstavy si budete môcť na magnetickej tabuli vyskúšať, či ste sa jednotlivé druhy vtákov už naučili rozlišovať. 

            Výstavu môžete navštíviť do 31. decembra 2016, každý pracovný deň (pondelok – piatok) od 8:00 do 16:00. Ďalšie informácie o výstavách nájdete na www.gmmuzeum.sk.

Autor tlačovej správy: RNDr. Monika Gálffyová (biologička GMM)

zvlastni ludia

„Zvláštni ľudia“

Výstava voskových figurín

„Zvláštni ľudia“ je názov výstavy, ktorá predstaví kolekciu 25 exponátov ľudských anomálií. Zoznámite sa s ľuďmi, ktorých postihnutie bolo prekliatím, ale aj darom. Výstava bude nainštalovaná v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote v termíne 14. - 20. novembra 2016. Výstavu môžete navštíviť denne (pondelok – nedeľa) od 10:00 do 18:00.

            Od pradávna sa v našej spoločnosti vyskytovali jedinci svojim zovňajškom výrazne vystupujúci z davu. Spoločnosť sa ich stránila, ale zároveň ju priťahovali ich zvláštnosťami. Z postihnutia takých ľudí často pramenila neskutočná sila a odhodlanie vzoprieť sa osudu a predviesť okoliu svoj neobyčajný vzhľad ako dar, chceli byť rešpektovaní a uznávaní. Pracovali v cirkusoch a panoptikách, často sa naučili i neuveriteľným kúskom, ktorými ešte viac podnecovali zvedavosť návštevníkov.

            Výstava „Zvláštni ľudia“ ponúka jedinečnú možnosť spoznať týchto zvláštnych ľudí, ako napr. človek s dvomi hlavami, dvomi tvárami, štyrmi očami, siamské dvojčatá alebo muž s vlčím syndrómom a mnoho ďalších.

Výstava je svojou témou unikátna. Ide o jedinú zachovalú kolekciu 25 verných napodobenín vyhotovených z vosku, ktorá bola vytvorená v Antropologickom múzeu v Petrohrade. Všetky figuríny sú umelecké diela nerozoznateľné od skutočných osôb. Pri ich vytváraní boli použité lekárske očné a zubné implantáty a do vosku vpichované pravé ľudské vlasy. Aj zásluhou toho pôsobia figuríny dokonale živým dojmom.

            Výstava, zobrazujúca katastrofy ľudského tela, navštívila viacero miest v Českej republike, i na Slovensku. Do priestorov Gemersko-malohontského múzea, piateho najstaršieho múzea na Slovensku (1882), sa vracia po druhýkrát. Prvú prehliadku výstavy môžu návštevníci absolvovať 14. novembra o 10:00.

Autor tlačovej správy:

Mgr. Martina Mareková (PR-referentka GMM)

krmidla

9. novembra 2016 o 13.00 hodine sa v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote uskutoční vernisáž ôsmeho ročníka výstavy „Najkrajšie kŕmidlo“. Výstava predstaví kŕmidlá, ktoré vyrobili žiaci druhého stupňa základných škôl a zodpovedajúcich ročníkov osemročných gymnázií v rámci rovnomennej súťaže. Návštevníci si ju budú môcť pozrieť do 29. novembra 2016.

            V zimnom období sú vtáky odkázané na pomoc ľudí. Preto im doma vyrábajú vtáčie búdky a kŕmidlá. V búdke sa môže vtáčik zahniezdiť a v kŕmidle nie, to slúži len na prikrmovanie. Kŕmidlá sa najčastejšie vyrábajú z prírodného materiálu, najmä z dreva, ale tiež sa používa kov či plast. Kŕmidlo by malo byť dostatočne veľké aj pre väčšie druhy vtákov (ďateľ, drozd). Strieška kŕmidla by mala zakryť priestor s krmivom, aby nezmoklo a nezanieslo sa snehom. Tiež môžeme prirobiť nízke zábradlie, aby krmivo nesfúkol vietor, a aby nepadlo na zem pri prilietaní a odlietaní vtákov. Po vyhotovení sa takéto kŕmidlo umiestni na miesto s dostatočne voľným priestorom naokolo, aby vtáky mohli včas uniknúť pred prípadným nebezpečenstvom (napr. mačkou). Kŕmidlo môžeme vyložiť na balkón, terasu, v záhrade či na dvore.

„Najkrajšie kŕmidlo“ je názov súťaže, ktorú Gemersko-malohontské múzeum pravidelne usporadúva od roku 2006. Súťaž je určená žiakom druhého stupňa základných škôl a zodpovedajúcich ročníkov osemročných gymnázií. Cieľom súťaže je upriamiť pohľad detí na prírodu a tvory v nej žijúce, zvlášť vtáky. Úlohou žiakov je vyrobiť najkrajšie funkčné kŕmidlo z akéhokoľvek materiálu. Tvorcom môže byť jednotlivec alebo skupina žiakov, pomôcť môžu učitelia, rodičia, starí rodičia. Do súťaže sa zapojilo približne 40 žiakov z 12 škôl z okresov Rimavská Sobota, Revúca a Poltár.

Súťaž a výstava „Najkrajšie kŕmidlo“ je jednou z foriem kultúrno-výchovných aktivít múzea a prehlbuje sa ňou vzťah medzi školou a múzeom. Výstavu si môžete pozrieť  do 29. novembra 2016, každý pracovný deň (pondelok – piatok) od 8:00 do 16:00. Ďalšie informácie o výstavách nájdete na www.gmmuzeum.sk.

Autor tlačovej správy: RNDr. Monika Gálffyová (biologička GMM)

prednes rozprávky

Gemersko – malohontské osvetové stredisko  v Rimavskej Sobote, Obec Drienčany, o. z. Valgata, ECAV Drienčany, Dom Matice Slovenskej v Rimavskej Sobote Vás srdečne pozývajú na XIII. ročník regionálnej súťaže a XI. ročník celoslovenskej súťaže v prednese slovenskej rozprávky, na počesť Pavla Emanuela Dobšinského. Súťaž sa uskutoční 18. - 19. októbra 2016 v obci  Drienčany.

Súťaž začína od 9:00 hodiny slávnostným otvorením, prezentáciou obce. V prvý deň súťaže je pre záujemcov pripravená Tvorivá recitačná dielňa s Mgr. Miroslavou Lauffovou, v zariadení Drieňok Teplý Vrch, od 18:00. V druhý súťažný deň účastníkov pozdravia žiaci Základnej umeleckej školy z Rimavskej Soboty. Po súťažnom bloku je pre účastníkov celoslovenskej súťaže pripravená beseda so spisovateľkou Denisou Ogino.  Hosťom súťaže je aj známy spisovateľ Peter Glocko.

     Stanislava Zvarová, odborná pracovníčka GMOS Rimavská Sobota

hraboš

Život hraboša severského panónskeho

Miesto konania:                 Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Trvanie výstavy:                    12. október – 30. november 2016

Autor výstavy:                       Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ)  

Vernisáž výstavy:           12. októbra 2016 o 15.00 hod.

            12. októbra 2016 o 15.00 hodine sa v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote uskutoční vernisáž výstavy „Život hraboša severského panónskeho“.     Prostredníctvom interaktívnych prvkov (model hrabošej nory, hľadanie pachovej stopy alebo určovanie drobných cicavcov v sovích vývržkoch) výstava odhalí návštevníkom tajný život vzácneho hraboša severského panónskeho a jeho životné prostredie. Výstavu pripravilo Bratislavské regionálne ochranárske združenie a návštevníci si ju budú môcť pozrieť do 30. novembra 2016.

        Výstava pútavou a hravou formou približuje život a ochranu vzácneho podunajského endemita hraboša severského panónskeho a jeho prirodzené prostredie mokradí. Je vynikajúcim prostriedkom environmentálnej výchovy pre žiakov základných aj stredných škôl.

Základnými témami interaktívnej výstavy sú život hraboša severského v mokradiach Podunajska, ekologické vzťahy v mokradiach, zmeny krajinnej štruktúry počas historických období, ale aj dôležitosť ochrany prirodzených biotopov hraboša severského panónskeho prostredníctvom opätovného zavedenia tradičných spôsobov hospodárenia do oblasti Podunajskej nížiny. 

Ústrednou časťou výstavy je sústava panelov znázorňujúcich prirodzený biotop hraboša - trstinové a ostricové porasty, ktoré vytvárajú model nory hraboša v nadživotnej veľkosti. Vo vnútri „nory“ nazrú návštevníci, prostredníctvom multimediálnej plochy, do skrytého života tohto nenápadného cicavca. Výstava umožní návštevníkom nazrieť do hrabošej nory, vyskúšať si, ako vidia korisť dravé vtáky, pomocou čuchu nájsť koniec pachovej stopy, vyskúšať si určovanie drobných cicavcov vo vývržkoch sov a mnoho ďalších aktivít, ktoré  im hravou formou priblížia tohto vzácneho živočícha a jeho životné prostredie.

    Autori tlačovej správy:

RNDr. Monika Gálffyová (biologička GMM) a Bratislavské regionálne ochranárske združenie  

Prechod

 

krajčírstcoPohľad do minulosti krajčírstva

Miesto konania:                     Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Trvanie výstavy:                    04. október – 30. november 2016

Kurátorka výstavy:                Mgr. Anita Tóthová 

Vernisáž výstavy:                  04. októbra 2016 o 15.00 hod.

                       4. októbra 2016 o 15.00 hodine sa v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote uskutoční vernisáž výstavy „Pohľad do minulosti krajčírstva“. Výstava prestaví dejiny krajčírstva v Rimavskej Sobote v období od vzniku krajčírskeho cechu pravdepodobne na prelome 16. a 17. storočia až do polovice 20. storočia. Návštevníci si výstavu budú môcť pozrieť do 30. novembra 2016.            

Na výstave budú prezentované cechové insígnie rimavskosobotského krajčírskeho cechu (cechová zvolávacia tabuľa, cechová zástava, pečatidlo, kalamár) a typické krajčírske pomôcky, ako aj šijacie stroje slávnych výrobcov z rôznych období. Návštevníci si budú môcť prečítať dvojjazyčný slovensko-maďarský text o dejinách krajčírstva v Rimavskej Sobote, doplnený o fotografie.

Krajčírstvo bolo stále dôležitým remeslom a aj v minulosti patrilo medzi základné povolania. Ako samostatné remeslo sa vyčlenilo okolo 13. - 14. storočia a po vzniku cechového systému vznikali aj krajčírske cechy. V Rimavskej Sobote vznik takéhoto cechu môžeme, na základe zachovalých písomných prameňov, datovať na koniec 16. storočia, resp. na začiatok 17. storočia.

            V zbierkovom fonde múzea sa nám zachovalo množstvo významných cechových predmetov, ktoré dokumentujú fungovanie miestneho krajčírskeho cechu.

            Spočiatku sa krajčíri združovali s halenármi do spoločného cechu. Halenári sa zaoberali šitím halien, t.j. dlhých kabátov, prevažne z bieleho súkna pre vidiecke obyvateľstvo. Halenársto však ako samostatné remeslo od konca 19. storočia postupne zaniklo.

Krajčírstvo prežívalo svoj rozkvet na prelome 18. a 19. storočia, a tiež v 19. storočí, kedy vynašli šijací stroj, čo pre predstaviteľov tohto remeselníckeho odvetvia znamenalo obrovskú zmenu.

Rozvoj továrenskej výroby a industrializácia znamenali pre cechovú výrobu úpadok a tak cechy, ako aj rimavskosobotský krajčírsky cech, v druhej polovici 19. storočia zanikli. Krajčíri  a krajčírky však naďalej vyrábali odevy a v meste otvárali módne salóny, osobitne pre ženy a pre mužov. 

 

Tlačovú správu napísala: Mgr. Anita Tóthová, historička

 

 

                                                                OZ Valgata

                                                         Vás srdečne pozýva

                      na predstavenie spektakulárnej divadelnej spoločnosti s názvom:

 

                                       Obor Albert a jeho cirkusové dobrodružstvá.

                      Divadelné predstavenie sa uskutoční dňa 27.8.2016 o 15.30 hod. na                                                                vonkajšom pódiu v Drienčanoch.

V prípade zlého počasia v kultúrnom dome

Vstupné dobrovoľné

Cukrová vata pre deti grátis :)

Čo sa stane, keď sa v jednom malom cirkuse minú všetky atrakcie ... 

Kto príde, uvidí :)

Cyklovýlet

pozvánka

 

Pozvánka - Horné Zahorany

 

 

Dedina ožíva

Obec Drienčany, Gemersko-malohontské osvetové stredisko v  Rimavskej Sobote,

o. z. VALGATA Drienčany, o. z. DHZ Drienčany,

Vás pozývajú 23. júla 2016 do Drienčan, na XIII. ročník kultúrno – spoločenského podujatia DEDINA OŽÍVA.

Program podujatia:

od 9.00 Slávnostné otvorenie starostom obce, účinkujú fujaristi: Roman Košičiar z Tisovca a Dušan Ceber z Rimavskej Soboty.

Od 10:00 sa v Evanjelickom kostole predstavia deti v pásme slova a hudby a spevák ľudových piesní Juraj Matiaš .

Od 11.00 v programovom bloku Na dedine dobre sa predstavia Kokavskí heligonkári a účastníci hudobných a tanečných dielní Muzičky a Malí tanečníci.

Od 14:00 v programovom bloku Medzi dvoma vŕšky sa predstavia Heligonkár Ferko Poprovský a Miriam Kučerková z Teplého Vrchu, Folklórna skupina KÝČERA z Čierneho Balogu, Ján AMBRÓZ a Ľudová hudba BORIEVKA z Banskej Bystrice. Podujatie sprevádzajú ľudoví rozprávači Mária Kropáčová a Juraj Matiaš.

Návštevníkov podujatia pozývame aj na sprievodné akcie a to do kulinárskych dvorov, na Pouličné divadlo VEĽKÁ RODINKA: Kameňožrút, Lomidrevo a Valibuk. do Drienčanského krasu, na Rozprávkové slnečné hodiny, Pozorovanie slnka (GH Rimavská Sobota), Ringišpír, Rozprávkový labyrint, Múzeum rozprávky a tvorivé dielne pre deti na Pamätnej fare Pavla Emanuela Dobšinského, „Z rozprávky do rozprávky“ – tvorivé dielne pre deti (GMOS Rimavská Sobota), Jarmok tradičných remesiel, Múzeum rozprávky P. E. Dobšinského, Maľovanie na tvár, Aquazorbing,

Na podujatí bude prebiehať súťaž o najrozprávkovejší dvor!

Poduajatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Banskobystrický samosprávny kraj. Mediálnymi partnermi podujatia sú Gemerská mediálna spoločnosť www.rimava.sk, , TV Rimava, RTVS Rádio Regina.

                                                                                                        

Tešíme sa na Vás v rozprávkových Drienčanoch.

Stanislava Zvarová, odborná pracovníčka GMOS Rimavská Sobota

 

 Pozvánka

Srdečne Vás pozývame na súťaž O pohár predsedu mikroregiónu Teplý Vrch                              

 

MAS MALOHONT podporí nápady občanov i obcí Máte nápad, ako zveľadiť kultúrne dedičstvo nášho regiónu, prispieť k rozvoju cestovného ruchu alebo originálne zviditeľniť región Malohont? Potom práve pre vás sú určené výzvy na predkladanie projektov, ktoré 18.04.2016 vyhlásila Miestna akčná skupina (ďalej len MAS) MALOHONT.  Výzva č. 01/GP/MAS/2016 v rámci grantového programu Región občanom - občania regiónu je určená predovšetkým pre občianske organizácie pôsobiace na území MAS MALOHONT. S nápadmi, ktoré prispejú k zveľadeniu historického a kultúrneho dedičstva, k podpore miestnych produktov alebo k rozvoju cestovného ruchu, sa môžu uchádzať o podporu vo výške od 500 do 2 500 €. Fantázii sa pritom medze nekladú. Môže ísť o kultúrne podujatie, tvorivé dielne alebo rekonštrukciu drobných pamätihodností v obciach, rovnako môže byť podporený farmársky trh aj kuchárska kniha alebo vytvorenie novej služby v cestovnom ruchu či originálna propagácia regiónu. Celkový rozpočet vyčlenený na výzvu predstavuje 25 000 €.  Výzva č. 02/GP/MAS/2016 vyhlásená v grantovom programe Cestou - necestou je určená pre obce a mikroregióny pôsobiace na území MAS MALOHONT. Príspevok vo výške 1 000 - 7 000 € je možné získať na obnovu, resp. vytváranie turisticky zaujímavých objektov, na zhotovenie informačných tabúľ, na budovanie náučných chodníkov alebo na značenie turistických či cykloturistických trás. Zvýhodnené budú projekty, ktoré prispejú k rozvoju cestovného ruchu na území viacerých obcí. Celkovo bolo na túto výzvu vyčlenených 21 000 €. Pre získanie podpory z grantového programu MAS je potrebné premeniť váš nápad na projekt, vyplniť jednoduchý formulár a predložiť ho spolu s prílohami najneskôr do 30. mája 2016 do 16:00 hod. v sídle MAS MALOHONT v Hrachove. O výbere projektov rozhodne na základe bodovacích kritérií Výberová komisia MAS zložená zo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektoru, pričom výsledky hodnotenia budú zverejnené v polovici júna. Viac informácií nájdete na web stránke MAS: <a href=www.malohont.sk Grantový program Miestnej akčnej skupiny MALOHONT 2016 je spolufinancovaný z príspevkov 43 obcí zahrnutých do územia MAS: Babinec, Budikovany, Čerenčany, Dražice, Drienčany, Ďubákovo, Hnúšťa, Horné Zahorany, Hostišovce, Hrachovo, Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zalužany, Hrušovo, Chvalová, Klenovec, Kraskovo, Kociha, Kokava nad Rimavicou, Kružno, Kyjatice, Lehota nad Rimavicou, Lipovec, Lukovištia, Nižný Skálnik, Ožďany, Padarovce, Poproč, Potok, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Rovné, Selce, Slizké, Sušany, Šoltýska, Španie Pole, Teplý Vrch, Utekáč, Veľké Teriakovce, Veľký Blh, Vyšný Skálnik, Zacharovce Ing. Miroslava Vargová manažérka MAS MALOHONT" src="/portals_pictures/i_003767/i_3767605.jpg" style="width: 580px; height: 415px;" title="Grantový program MAS Malohont" >

MAS MALOHONT podporí nápady občanov i obcí

Máte nápad, ako zveľadiť kultúrne dedičstvo nášho regiónu, prispieť k rozvoju cestovného ruchu alebo originálne zviditeľniť región Malohont? Potom práve pre vás sú určené výzvy na predkladanie projektov, ktoré 18.04.2016 vyhlásila Miestna akčná skupina (ďalej len MAS) MALOHONT.

Výzva č. 01/GP/MAS/2016 v rámci grantového programu Región občanom - občania regiónu je určená predovšetkým pre občianske organizácie pôsobiace na území MAS MALOHONT. S nápadmi, ktoré prispejú k zveľadeniu historického a kultúrneho dedičstva, k podpore miestnych produktov alebo k rozvoju cestovného ruchu, sa môžu uchádzať o podporu vo výške od 500 do 2 500 €.

Fantázii sa pritom medze nekladú. Môže ísť o kultúrne podujatie, tvorivé dielne alebo rekonštrukciu drobných pamätihodností v obciach, rovnako môže byť podporený farmársky trh aj kuchárska kniha alebo vytvorenie novej služby v cestovnom ruchu či originálna propagácia regiónu. Celkový rozpočet vyčlenený na výzvu predstavuje 25 000 €.

Výzva č. 02/GP/MAS/2016 vyhlásená v grantovom programe Cestou - necestou je určená pre obce a mikroregióny pôsobiace na území MAS MALOHONT. Príspevok vo výške 1 000 - 7 000 € je možné získať na obnovu, resp. vytváranie turisticky zaujímavých objektov, na zhotovenie informačných tabúľ, na budovanie náučných chodníkov alebo na značenie turistických či cykloturistických trás. Zvýhodnené budú projekty, ktoré prispejú k rozvoju cestovného ruchu na území viacerých obcí. Celkovo bolo na túto výzvu vyčlenených 21 000 €.

Pre získanie podpory z grantového programu MAS je potrebné premeniť váš nápad na projekt, vyplniť jednoduchý formulár a predložiť ho spolu s prílohami najneskôr do 30. mája 2016 do 16:00 hod. v sídle MAS MALOHONT v Hrachove.

O výbere projektov rozhodne na základe bodovacích kritérií Výberová komisia MAS zložená zo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektoru, pričom výsledky hodnotenia budú zverejnené v polovici júna.

Viac informácií nájdete na web stránke MAS: www.malohont.sk

Grantový program Miestnej akčnej skupiny MALOHONT 2016 je spolufinancovaný z príspevkov 43 obcí zahrnutých do územia MAS:

Babinec, Budikovany, Čerenčany, Dražice, Drienčany, Ďubákovo, Hnúšťa, Horné Zahorany, Hostišovce, Hrachovo, Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zalužany, Hrušovo, Chvalová, Klenovec, Kraskovo, Kociha, Kokava nad Rimavicou, Kružno, Kyjatice, Lehota nad Rimavicou, Lipovec, Lukovištia, Nižný Skálnik, Ožďany, Padarovce, Poproč, Potok, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Rovné, Selce, Slizké, Sušany, Šoltýska, Španie Pole, Teplý Vrch, Utekáč, Veľké Teriakovce, Veľký Blh, Vyšný Skálnik, Zacharovce

Ing. Miroslava Vargová

manažérka MAS MALOHONT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
ÚvodÚvodná stránka