Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Členstvo MRTV

Členstvo MRTV v MAS Malohont

     MRTV je členom MAS Malohont, ktorá je od roku 2009 podporenou MAS v rámci projektu Leader. Spolu s ostatnými členmi MAS nám bolo takýmto spôsobom umožnené čerpať finančnú podporu z programu Leader na oblasti - priority

  1. Podpora zamestnanosti
  2. Rozvoj cestovného ruchu
  3. Obnova a rozvoj obcí
  4. Aktivizácia občanov
  5. Partnerstvo a spolupráca

     Miestna akčná skupina MALOHONT je partnerstvo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektoru, ktoré pôsobí na území 43 obcí. Spája rôznych ľudí a subjekty s rôznymi záujmami, ktorí žijú na jednom území a spoločnými silami sa chcú podieľať na jeho rozvoji.
     Jej cieľom je zlepšiť kvalitu života obyvateľov na území MAS MALOHONT, a to čo najlepším využitím miestnych ľudských, prírodných a kultúrnych zdrojov.
Tento cieľ chceme napĺňať predovšetkým na základe princípov prístupu Leader.

3.2 Podpora činností v oblasti rozvoja vidieckeho cestovného ruchu
Podporované činnosti:
rekonštrukcia a modernizácia nízko kapacitných ubytovacích zariadení s kapacitou maximálne 10 lôžok (vrátane budovania a rekonštrukcie prístupových ciest, pripojenia na inžinierske siete, zriadenia pripojenia na internet a úprav v rámci areálu) 

prestavba a/alebo prístavba časti rodinných domov a ďalších nevyužitých objektov na nízko kapacitné ubytovacie zariadenia s kapacitou max. 10 lôžok (vrátane budovania a rekonštrukcie prístupových ciest, pripojenia na inžinierske siete, zriadenia pripojenia na internet a úprav v rámci areálu)
výstavba, rekonštrukcia a modernizácia kempingového ubytovania vrátane budovania a rekonštrukcie prístupových ciest, pripojenia na inžinierske siete a úprav v rámci areálu 
výstavba, rekonštrukcia a modernizácia stravovacích priestorov a doplnkových relaxačných zariadení pokrývajúcich kapacitu nízko kapacitného ubytovacieho zariadenia (sauna, krb, bazén a pod.)

Oprávnení končení prijímatelia - predkladatelia projektov:
fyzické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti cestovného ruchu (v prípade žiadateľov podnikajúcich aj v oblasti poľnohospodárstva ich podiel tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na celkových tržbách /príjmoch musí byť nižší ako 30 %)

3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

Podporované činnosti:
rekonštrukcia a modernizácia rekreačných zón 
výstavba, rekonštrukcia a modernizácia detských a športových ihrísk, tržníc, zastávok, prvkov drobnej architektúry (prístrešky, mostíky, lavičky, altánky, informačné tabule, vstupy do obcí, odpočívadlá,...) a pod. 
výstavba, rekonštrukcia a modernizácia kultúrnych domov, objektov spoločenského významu (okrem samostatných budov obecných úradov, domov smútku), pamätihodností obcí (okrem stavieb a budov evidovaných na Ministerstve kultúry SR v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok) vrátane ich okolia a zriadenia pripojenia na internet

Oprávnení končení prijímatelia - predkladatelia projektov:
obce a mesto zahrnuté do územia MAS

Okrem toho budeme na princípoch prístupu LEADER podporovať aktivity združení, aktívnych občanov a komunít, a to prostredníctvom vlastného grantového programu

3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
Podporované činnosti:
úprava verejných priestranstiev (výsadba zelene, úprava parkov, rybníkov, prameňov, studničiek,...) 
budovanie a rekonštrukcia cyklotrás 
priestorové značenie samostatných trás pre nemotorovú dopravu 
budovanie a rekonštrukcia náučných chodníkov a turistických trás so zameraním na historické, kultúrne a prírodné dedičstvo regiónu (okrem rekonštrukcie a modernizácie stavieb a budov evidovaných na Ministerstve kultúry SR v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok)
Oprávnení končení prijímatelia - predkladatelia projektov:
obce a mesto zahrnuté do územia MAS

4.1 Podpora aktivít občanov, združení a komunít

Podporované činnosti:
regionálna a environmentálna výchova detí, mládeže i dospelých
voľno časové aktivity pre deti a mládež
podpora kultúrnych festivalov regionálneho a nadregionálneho významu
podpora kultúrnych a športových podujatí
obnova a zachovávanie tradícií a tradičných remesiel v regióne
podpora dobrovoľníckych aktivít občanov a mimovládnych organizácií
brigády na zveľadenie priestranstiev a významných miest v obciach a regióne
motivačné súťaže pre obce a obyvateľov regiónu (o najkrajšiu obec, záhradu, balkón, o najlepší nápad pre rozvoj regiónu,...)
podpora spoločných dobrovoľníckych aktivít občanov, mimovládnych organizácií a obcí

Oprávnení konenční prijímatelia - predkladatelia projektov:
občianske združenia, neziskové organizácie, školy, cirkevné organizácie, neformálne skupiny aktívnych občanov

 


 
ÚvodÚvodná stránka